Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny obchodní vztahy mezi www.paputo.cz a jejími zákazníky, a to vždy v platném znění v okamžiku uzavření smlouvy.

1. Uzavření smlouvy
Prodej nabízeného zboží je možný pouze v množství obvyklém pro domácí spotřebu a osobám se způsobilostí k právním úkonům.
Prostřednictvím internetového obchodu je zákazník vyzván k učinění nabídky k uzavření kupní smlouvy. Odesláním objednávky zákazníkem ještě nedochází k uzavření smlouvy. Zákazník obdrží e-mailem potvrzení o obdržení objednávky. Toto potvrzení objednávky nepředstavuje žádné přijetí nabídky, ale pouze informaci zákazníka o obdržení jeho objednávky.
Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle obchodních podmínek. Odesláním objednávky (e-shop) souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou při nevyzvednutí zboží.
Smlouva je uzavřena až v okamžiku, kdy akceptujeme nabídku zákazníka tím, že zašleme objednané produkty zákazníkovi.
Prodej nabízeného zboží je možný pouze v množství obvyklém pro domácí spotřebu a osobám se způsobilostí k právním úkonům.
Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, nebo bude objednávka stornována zákazníkem po uplynutí 24 hodin od zaslání objednávky, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů- smluvní pokuta ve výši min. 200,- Kč - úhrada vzniklé škody (ve výši dopravného a balného dle hmotnosti zásilky). Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazená smluvní pokuta), budou předány k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.

2. Odstoupení od kupní smlouvy
Právo na odstoupení
Od uzavřené smlouvy máte právo v písemné formě (např. dopis, e-mail info@paputo.cz) odstoupit bez uvedení důvodů * ve lhůtě 14 dnů, která počíná běžet od obdržení tohoto poučení v textové formě, avšak nikoli před převzetím dodaného zboží jeho příjemcem. K zachování této odvolací lhůty postačuje včasné odeslání písemného odvolání nebo doručené zásilky.

• Písemné odstoupení od smlouvy zašlete prosím na adresu:
Ing. Jana Jiroušková Kamberská
K
ladruby č.p.11 , 391 55 Dolní Hořice

Pro účely odvolání elektronickou cestou se prosím obraťte na náš e-mail: info@paputo.cz

*Právo na odstoupení od smlouvy je vyloučeno u zboží, které bylo vyrobeno na speciální přání zákazníka (např. zrniny a oleje , Bachovy květové esence) nebo u zboží, u kterého je nutno dodržet podmínky při skladování a manipulaci – skladování v suchu, chladu a mimo sluneční záření (např. za studena lisované granule Markus Muhle, Krmiva ALL IN FRUIT, Rostlinné za studena lisované oleje, zboží s obsahem bylinných olejů a produkty s obsahem bylinných účinných látek……)

 

3. Rozsah záruky 

A) Záruka se nevztahuje na:
- škody způsobených živelnou katastrofou, povětrnostními vlivy, mechanickým poškozením, elektrostatickým nábojem,
- vady způsobené neodbornou obsluhou, nedodržením návodu k obsluze, podmínek instalace a nedostatečnou údržbou. Dále pak používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží,
poškození způsobená zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN nebo prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje.

B) Právo na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
- u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
- při opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
- u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím.

Poškozená zásilka při převzetí
Prosíme zákazníky, aby v případě viditelného poškození zásilky nepřebírali balík od přepravce a nechali ho poslat zpět odesílateli (tedy nám). V takovám případě prosím kontaktujte náš zákaznický servis, který situaci s dopravcem dořeší a hlavně dopošle zcela nové zboží.

 

4. Ceny, poštovné a balné 
Platí aktuální obvyklé ceny** v době objednávky. Všechny uvedené ceny jsou koncové – nejsme plátci DPH.

Minimální hodnota objednávky v rámci ČR (bez poštovného) musí činit min. 299,- Kč.

Pakliže by doručení zásilky mělo z technických nebo logistických důvodů proběhnout ve více etapách, budou náklady za poštovné a balné účtovány samozřejmě pouze jednou.

Dodání zboží
Objednané zboží dopravujeme co nejrychleji ( přibližně 3-8 pracovní dny od objednání / zaplacení) kurýrní službou na adresu uvedenou zákazníkem v objednávce. Kurýrní služba Vás bude formou SMS informovat o čase doručení zboží.

V případě platby převodem, bude zásilka zaslána po obdržení platby. V případě, že zásilka bude zaslána před provedením platby, zákazník zaplatí uvedenou částku do 7 dnů po převzetí zásilky.

Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je kupující při odběru zboží povinen uhradit cenu dodaného zboží do 14 dnů ode dne převzetí zásilky. V případě prodlení s úhradou je kupující povinen zaplatit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované ceny za každý den prodlení.

5. Akce, slevy

Speciální nabídky, Slevy a Akční ceny jsou platné pouze do vyprodání zásob.

** v případě zjevné chyby v ceně produktu (např. desetinné čárce) si provozovatel vyhrazuje právo objednávku po dohodě se zákazníkem upravit.


6. Platba

Hotově - platba v hotovosti NENÍ již možná
Dobírka - platba v hotovosti při převzetí zásilky od přepravní služby
Platba předem na účet - platba převodem na účet (Č.ú.: 4031046309 / 0800), variabilní symbol je číslo objednávky nebo číslo Vašeho mobilního telefonu (zasílání zboží bez objednávky přes eshop)

Zboží je zasláno kurýrní službou ihned po připsání úhrady na bankovní konto provozovatele e-shopu.  
V případě prodlení při platbě si vyhrazujeme právo účtovat Vám poplatek za upomínku.

Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je kupující při odběru zboží povinen uhradit cenu dodaného zboží do 14 dnů ode dne převzetí zásilky. V případě prodlení s úhradou je kupující povinen zaplatit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované ceny za každý den prodlení.


7. Zákaznický servis
Konzultace jsou k dispozici prostřednictvím emailu: info@paputo.cz nebo telefonicky na čísle+420 603 459 399 od Po do Čt vždy od 14:00 do 16:00 hod.

8. Ochrana osobních údajů
Prodávající shromažďuje osobní údaje kupujících a to jméno, příjmení, adresu bydliště, případně adresu dodání zboží, kontaktní údaje (telefon, e-mail). Údaje jsou zpracovávány a shromažďovány automatizovaně prostřednictvím kupujícím vyplněného formuláře. Kupující se zavazuje oznámit prodávajícímu případné změny těchto údajů tak, aby prodávající dostál své povinnosti zpracovávat pouze platné a aktuální údaje.
Všechny osobní údaje jsou uchovány v souladu s právním řádem České republiky. Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dobrovolně poskytnuté kupujícím za účelem splnění kupní smlouvy a za účelem plnění povinností vyplývajících z jiných právních předpisů (zejm. účetní a daňové předpisy) i bez souhlasu kupujícího.

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES  provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu nezbytném pro splnění kupní smlouvy s Vámi uzavřené, pro případné zasílání odsouhlaseným výživových plánů a návodů či marketingových sdělení v přiměřeném rozsahu a pro plnění veřejnoprávních povinností správce.
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let od jejich získání. Vyjímkou je případ, že po skončení této doby dosud trvají účinky práv a povinností ze smlouvy nebo povinnost archivovat údaje podle příslušných obecně závazných právních předpisů.
Dalšími příjemci Vašich osobních údajů bude přepravní společnost a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

9. Závěrečná ustanovení
Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky zveřejní vhodným způsobem na internetových stránkách.


Tyto podmínky nabývají platnosti dnem 20.01.2020

 

 prestavba_stodoly